Μεταξύ άλλων: ακρυλικά χρώματα, σκόνη αγιογραφίας.