Μεταξύ άλλων, φύλλα μπρούτζου, ζωγραφισμένο χαρτί, γομμαλάκα.